Formålet med denne gratis hjemmeside, er at give nyttige informationer til forbrugere samt muligheden for at sammenligne produkter. Vær opmærksom på, at administratoren af denne hjemmeside modtager kompensation fra virksomheder, der vises på denne side, og at denne kompensation vil påvirke virksomhedernes sted (og / eller produkter) og i nogle tilfælde også den tildelte score påvirkes. De scoringer, der vises på denne hjemmeside, er bestemt af web-manager efter eget skøn og må IKKE påberåbes til formål, hvor høj nøjagtighed er vigtig.